SKŁAD RADY PARAFIALNEJ

Kazimierz Ryś przewodniczący,

Józefa Błachut zas. przew.

Józef Bednarz,

Ewa Stokłosa,

Damian Gałka,

Urszula Marfiak,

Krzysztof Porszke.

STATUT

DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

  1. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i kato­lików świeckich.
  2. Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.
  3. Ilość członków Rady ma być dostosowana do wiel­kości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady mają stanowić świeccy.
  4. W skład Rady wchodzą:

A. z urzędu:

a) w parafiach do dziesięciu tysięcy wiernych: kapłani pracujący przy kościele parafialnym i osoby prowadzące kate­chezę w parafii; w przypadku parafii większych: wybrani przez nich reprezentanci w liczbie pięciu osób, w tym dwóch kapła­nów

b)rektorzy kościołów i kaplic położonych na terenie parafii

c) przedstawicielki zakonów żeńskich zatrudnione w duszpasterstwie na terenie parafii, wyznaczone przez przeło­żoną w porozumieniu z proboszczem;

B. z nominacji proboszcza: 1/3 składu Rady, po konsultacji z innymi duszpasterzami;

C. z wyborów dokonanych przez ogół parafian: połowa składu Rady.

5. Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, w terminie wyznaczonym przez proboszcza. Przewodniczy im osobiście proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

6.  Księga protokołów spotkań Rady podlega wizytacji dziekańskiej.
7.  Spośród członków Rady można wybrać większością głosów kilka osób, do których będzie należało przygotowanie spotkań i projektowanie programu pracy. Każdy członek Rady może wnieść pod obrady temat, jaki uważa za godny dyskusji. W miarę potrzeby Rada może pracować w sekcjach.
8.  Głos Rady ma charakter doradczy, a opinię swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzję podejmuje proboszcz, biorąc pod uwagę normy prawa powszechnego i partykularnego oraz zda¬nie Rady i wszystkie okoliczności mające wpływ na celowość i skuteczność działania duszpasterskiego. Jeżeli w decyzji proboszcz odstępuje od zdania większości członków Rady, winien podać racje swego postępowania.
9. Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członków trwa trzy lata, przy czym nowy proboszcz ma prawo zmienić skład Rady. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady, powoduje pozbawienie członkostwa po uprzedniej konsultacji z Radą. Istnieje możliwość powołania w razie potrzeby nowych członków Rady, zawsze jednak zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 4 niniejszego statutu.
10. Proboszcz jest zobowiązany informować wspólnotę parafialną o zamierzonych spotkaniach Rady oraz o ich prze¬biegu i ustaleniach duszpasterskich.

+ Franciszek kard. Macharski

Ks. Jan Dyduch, kanclerz

Kraków, dnia 7 grudnia 1995 r.

Sprawdzone sposoby wyboru członków Rady

1. W parafiach dużych możliwe jest składanie nazwisk kandydatów do przygotowanej skrzynki, przez kilka niedziel, w kościele (proboszcz też ma prawo wystawiać swoich kandydatów). Następnie należy wydrukować listę i przeprowadzić przy stolikach przed kościołem głosowanie – przez podkreślenie np. 5 kandydatów.
2. Można zaprosić, szczególnie w parafiach mniej¬szych, ludzi z rejonów parafii do kościoła i po nabożeństwie w sali dokonać wyborów tajnych na kartkach, wypisując wcześniej na tablicy kandydatów, których ludzie postawili. To nie jest ważne, że nie przyszli wszyscy. Nikt nie może powiedzieć, że nie mógł przyjść.
3. Można listę kandydatów wskazanych przez ludzi roznieść do domów przez ministrantów i poprosić, aby po dokonaniu wyboru przynieść listę w kopercie, w najbliższą niedzielę.
4. Można też, wcześniej dzieląc parafię na 10 rejonów, wyznaczyć w rejonach komisję trzech odpowiedzialnych wiernych i im zlecić wybór jednego kandydata.
5. Po wyborze połowy, należy dokonać nominacji członków z urzędu: przedstawicieli księży, sióstr, katechetów, grup parafialnych oraz mianować pozostałych do pełnego składu.
Wszystkich zainteresowanych problemem odsyłam do str. 41-48 Biuletynu Duszpasterskiego nr 1 (21) ze stycznia br., w którym wydrukowany jest referat problemowy z konferencji dziekanów w sprawie Rad Parafialnych.
Przypominam, że ordynacja wyborcza oraz Dekret Księdza Kardynała są dla nas prawem obowiązującym, zaś pierwsza niedziela Adwentu 1996 jest terminem zakończenia prac wokół powołania Rad Parafialnych.

bp Kazimierz Nycz