Adres:
Bystra Podhalańska 2
34-235 Bystra Podhalańska
tel. +48 (18) 26 81 028

kontakt@bystraparafia.eu